WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp3.tuchola.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi
ul. Pocztowa 10
89-500 Tuchola

Telefon: 52 3342176
Faks: 52 3342176
E-mail: sp3t@wp.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej szkoły:  /sp3_tuchola/Skład_ESP

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
– brak mapy strony,
– dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
– niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu, a w nim następujące możliwości:

– zaznaczanie nagłówków,

– zmianę koloru tła,

– zmianę rozmiaru elementów strony i czcionki,

– zmianę kontrastu,

– podkreślanie i zaznaczanie linków.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 16-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Karnowski

e-mail: kakaefka@gmail.com

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp3_sekretariat@wp.pl

telefon: 52 3342176

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzą: 

– główne wejście znajdujące się od ulicy Pocztowej, bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
– boczne wejście od ulicy Karasiewicza wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. Na każdym poziomie budynku znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.