Miesięczne Archiwa: luty 2021

Laureaci konkursu - Najpiękniejsza kartka walentynkowa

W czwartek 18 lutego rozstrzygnięto zorganizowany przez szkolną świetlicę konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Oto zwycięzcy:
Oddziały przedszkolne:
I miejsce – Fabian Pazurek i Gabriela Krzychowiec,
II miejsce – Jakub Kowalski,
III miejsce – Weronika Głomska,
wyróżnienie – Filip Olszowy.
Klasy I – III:
I miejsce – Oliwia Kozielecka,
II miejsce – Piotr Copija i Klaudia Badtke,
III miejsce – Kornelia Szweda,
wyróżnienie – Oskar Wysiński.
Nagrody laureatom wręczyła Pani Dyrektor Lidia Góral.
Gratulujemy!

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA DLA LEŚNIKA” W RAMACH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LASÓW

I Organizatorzy:
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi
– Nadleśnictwo Woziwoda : Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Woziwodzie.
II Patronat:
– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
III Cel konkursu:
– wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży przyrodą i sztuką;
-zachęcenie do zdobywania informacji dotyczących lasu i pracy leśnika;
– poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej.
IV Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2.Uczestnicy będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
– pierwsza – klasy I-III
– druga – klasy IV-V
– trzecia – klasy VI-VIII
3.Prace należy wykonać indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie niepublikowane. Ocenie będą podlegać tylko prace nadesłane do dnia 10.03.2021 r.
V Inne:
1.Format pracy: A4
2.Techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane.
Forma płaska bez użycia materiałów sypkich i plasteliny.
3.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
estetyka i samodzielność wykonania pracy,
zgodność z tematem,
ciekawe ujęcie tematu.
4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (drukowanymi literami) jest to warunek przyjęcia pracy na konkurs.
5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przykleić na odwrocie oraz osobno zgodę na udział w konkursie.
6. Pracę prosimy przesyłać w sztywnej kopercie lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, ul. Pocztowa 10, 89-500 Tuchola z dopiskiem „Kartka dla Leśnika”.
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
VI Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone, o wynikach konkursu (wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: sp3.tuchola.pl, woziwoda.lasy.gov.pl oraz fb szkoły),
b) listownego powiadomienia laureatów konkursu o wynikach;
c) bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu;
d) publikowania i drukowania nadesłanych prac (nadesłanych prac nie zwracamy).
VII Ocena prac:
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
VIII Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni odrębnym pismem. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wręczenie nagród może odbyć się indywidualnie lub w postaci przesyłki.
IX Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
X Przetwarzanie wizerunku:
Zwracamy się z prośbą o dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych, załącznika nr 2. Jest to zgoda na przetwarzanie wizerunku. Chcielibyśmy, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wręczyć nagrody laureatom osobiści a powstałą przy tym dokumentację fotograficzną zamieścić na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
Koordynatorzy konkursu:
Marta Jeżewska-Duraj, Iwona Biesek – SP nr 3 tel. 52 334 21 76
Dorota Rząska-Lis – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie – tel.  52 33 60 935 lub 696 029 395

Laureaci konkursu

W piątek 5. lutego Panie Dyrektorki Lidia Góral i Sylwia Kożuch wręczyły nagrody laureatom konkursu „Z patriotyzmem nam po drodze”.
W kategorii wokalnej nagrody otrzymali:
I miejsce – Izabela Mews – 4b
II miejsce – Kornelia Gumińska – 7a
III miejsce – Amelia Szreiber – SP2 Tuchola i Nikola Lutoborska – 7b
Wyróżnienia:
Kinga Augustyńska – 6b
Emilia Wytrążek – 4a
Hubert Nielek – 6b

Amelia Pik z klasy 8b otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza.