Rozmiar tekstu

  • A  A  A  

Kontakt

ul. Pocztowa 10
89-500 Tuchola
tel. 52 3342176
kom. 730820834
mail: sp3t@wp.pl

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA
uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi
zmiana od 1 września 2009 (obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010)

Regulamin określa warunki, sposób oraz kryteria oceniania zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także tryb odwołania od ustalonej oceny.
I. Przepisy ogólne
1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania czyli zapoznaje ich z „Regulaminem”. Wychowawca klasy informuje również uczniów oraz ich rodziców o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.  Formy informowania:
- omówienie na lekcji wychowawczej,
- omówienie na zebraniu rodziców,
- umieszczenie w gablotce Samorządu Uczniowskiego lub „Informacje dla Rodziców”.
Ponadto „Regulamin” jako część WSO, a więc także Statutu Szkoły jest dostępny w bibliotece szkolnej i można uzyskać jego kopię po uiszczeniu opłaty wg stawek obowiązujących  w sekretariacie szkoły.
2.Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a na ich wniosek nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się dwukrotnie, jako ocenę śródroczną oraz ocenę roczną zachowania ucznia w danym roku szkolnym.
4.Przed rocznym i semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania w terminie i formie określonej w Statucie Szkoły w części ogólnej WSO.
5.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Opinie te wyrażane są w sposób określony w punkcie II.9 „Regulaminu”.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania  lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
- okazywanie szacunku innym osobom.
7.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
8.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9.Oceny z zachowania nie ustala się uczniowi, który z powodów określonych w WSO zdaje egzamin klasyfikacyjny.
II. Sposób i kryteria ustalania oceny zachowania
1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 40 punktów, co stanowi dolną granicę oceny „dobra”. W zależności od reprezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub tracić punkty.
2. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.
3. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania negatywne.
4. Wychowawca każdej klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytów informacyjnych z punktacją dotyczącą zachowania uczniów, a uczeń ma prawo do wglądu w nie oraz zgłaszania swoich osiągnięć i pozytywnych, potwierdzonych przez dorosłego zachowań.
5. Wpisu dokonuje wyłącznie wychowawca lub inny nauczyciel.
6. Kryteria przyznawania punktów.
6.1. Punkty za zachowania pozytywne
a) różnorodne konkursy organizowane przez szkołę:
- udział w konkursie – 1pkt
- zdobycie nagrody lub wyróżnienia – 2 pkt
Uwagi:
Konkurs o Małą Nagrodę Kopernika traktuje się jako jeden konkurs całościowo! Poszczególne etapy przedmiotowe są tylko ułatwieniem dla ucznia. Tak więc za ten konkurs można całościowo zdobyć j.w. 1 punkt za udział lub 2 pkt za zdobycie nagrody.
Konkursem jest także zbiórka surowców wtórnych (np. puszki, makulatura, nakrętki itp). Zbiórka każdego z tych surowców traktowana jest oddzielnie.
Można zdobyć w semestrze 1 punkt za udział lub 2 pkt za wyróżnienie.
Ilość zebranych surowców, które klasyfikuje się jako udział i jako wyróżnienie ustala na każdy semestr nauczycielski zespół ekologiczny.
b) konkursy o zasięgu międzyszkolnym różnych szczebli organizowane przez naszą szkołę, inne szkoły oraz różne instytucje i organizacje.
- udział w etapie szkolnym – 1 pkt
- uzyskanie nagrody (wyróżnienia) i przejście :
do etapu rejonowego – 3 pkt
do etapu wojewódzkiego – 5 pkt
c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – indywidualnie lub zespołowo:
- za każdą nominację do reprezentacji – 1pkt
- za awans do każdego następnego etapu:
do etapu rejonowego – 3 pkt
do etapu wojewódzkiego – 5 pkt
Uwagi:
Punkt b i c dotyczy konkursów i zawodów, w których uczeń reprezentuje Szkołę Podstawową nr 3 im.M. Kopernika (ewentualnie miasto Tucholę z inicjatywy organu prowadzącego i występuje tam pod opieką nauczyciela. Nie dotyczy reprezentowania klubu, organizacji, instytucji itp.
Za udokumentowane osiągnięcia artystyczne (muzyka, plastyka, śpiew itp.), sprawnościowe itp., które uczeń zyskał reprezentując inne instytucje niż szkoła, może on otrzymać ocenę cząstkową celującą z odpowiedniego przedmiotu zgodnie z zapisem w przedmiotowym systemie oceniania.
Wpływ na ocenę z przedmiotów edukacyjnych mają także sukcesy ucznia szkolne i te, w których reprezentuje szkołę – zgodnie z zapisami w przedmiotowym systemie oceniania.
Ponieważ mają one szczególne znaczenie dla społeczności szkolnej i tradycji szkoły są premiowane w sposób szczególny, a więc podwójnie.
d) uczeń może otrzymać:
- za systematyczny i aktywny udział w szkolnym kole przedmiotowym lub zainteresowań – 2 pkt
- za udokumentowany, systematyczny udział w zajęciach pozaszkolnych zarejestrowanych organizacji, kół i instytucji, który to udział wpływa na indywidualny rozwój ucznia – 2 pkt
- za przynależność i systematyczny udział w pracach organizacji zajmujących się niesieniem pomocy innym, np. wolontariat w szkole i poza szkołą – 3 pkt
e) współudział w organizowaniu imprez szkolnych:
- zaprojektowanie w zespole lub przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela : imprezy np. sportowej, akcji np. sprzątania – 2 pkt
f) udział w imprezach okolicznościowych
- podjęte i ukończone działania w semestrze – 2 pkt
g) zaprojektowanie lub przeprowadzenie działań charytatywnych
- za każde podjęte działanie – 2 pkt
h) pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków,
w tym dyżury szkolne – w zależności od stopnia – 1-3pkt
i) pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków – w zależności od stopnia – 1-3pkt
j) frekwencja w semestrze 100% – 2 pkt
k) praca na rzecz klasy lub szkoły (w tym również pomoc woźnym, sprzątaczkom, sekretarce, pomoc bibliotece, świetlicy itp.)
- za każde podjęte działania indywidualnie lub grupowo – 1-2 pkt
l) każdy nauczyciel, w tym wychowawca może jeden raz w semestrze przyznać uczniowi punkty za szczególnie godne i kulturalne zachowanie – 1-2 pkt
6.2. Punkty za zachowania negatywne
a) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – każdorazowo
jeśli nie reaguje na upomnienia nauczyciela -1 pkt
b) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły( arogancja, bezczelność itp.) – każdorazowo – 5 pkt
c) niewywiązywanie się ze zobowiązań
- uporczywe niewykonywanie poleceń nauczyciela – każdorazowo – 1 pkt
- powtarzające się lekceważenie obowiązków dyżurnego klasowego  – 1pkt
- nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę – 1 pkt
- nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych imprezach
i uroczystościach szkolnych, która negatywnie wpływa na wyniki pracy zespołu – 2 pkt
- niewykorzystywanie własnych możliwości w reprezentowaniu szkoły w sytuacji, kiedy nie istnieją żadne przeszkody – 5 pkt
d) niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku
natychmiastowa naprawa uszkodzonego sprzętu (gdy zniszczenie było celowe)  -2 pkt
w przypadku niespełnienia powyższego wymogu (w każdym przypadku) – 10 pkt
e) celowe zaśmiecanie otoczenia – 1pkt
f) udział w bójkach – każdorazowo – 5 pkt
g) – wulgarne słownictwo – 4 pkt
- przezywanie, dręczenie, znęcanie się, uchybianie godności osobistej innych osób  – 5 pkt
h) kłamstwo i oszustwo -1 do -5 pkt
i) 3x nieusprawiedliwione spóźnienie na zajęcia  -1pkt
j) wagary w danym dniu -3 pkt
k) uporczywe nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły – każdorazowo – 1 pkt
l) przemoc cybernetyczna (internetowa), zamieszczanie wulgarnych treści w Internecie i wykorzystywanie multimediów w celach godzących w dobro osobiste innych osób – 5 pkt
Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowania poza terenem szkoły.
7. W terminie przewidzianym dla ustalenia oceny (pkt I.3.) wychowawca klasy zlicza punkty dodatnie i ujemne każdego ucznia i ustala ocenę wg skali punktowej.
8. Skala punktowa zachowania
0 do 20 pkt       – ocena naganna
21 do 30 pkt     – ocena nieodpowiednia
31 do 39 pkt     – ocena poprawna
40 do 50 pkt     – ocena dobra
51 do 70 pkt     – ocena bardzo dobra
od 71 pkt     – ocena wzorowa
9. Opinię o ocenie zachowania ucznia nauczyciele wyrażają poprzez zapisy w zeszycie informacyjnym. W sytuacjach niejasnych wychowawca konsultuje zapis i ocenę z zainteresowanym nauczycielem.
Po wystawieniu ocen wychowawca informuje o nich uczniów danej klasy, w tym ocenianego. Wysłuchuje też ich opinii na temat wystawianych ocen.
Ewentualne uwagi zgłoszone przez nauczycieli, uczniów z klasy i ucznia ocenianego mają charakter opiniodawczy i mogą, ale nie muszą mieć wpływ na ocenę ustaloną przez wychowawcę na podstawie punktacji.
10.  W sytuacjach szczególnych ustalona ocena zachowania może być inna niż wynikająca  z punktacji.
Ustala się następujące przypadki, gdy ocena zachowania może być inna niż to wynika z punktacji:
a) a)Wychowawca klasy na podstawie opinii nauczycieli, uczniów lub ocenianego i przedstawionych przez nich dowodów stwierdzi, że zapisy w zeszycie informacyjnym zawierają braki, które w istotny sposób wpływają na wartość oceny.
b) Jeżeli uczeń w ciągu semestru zgromadził więcej niż 5 punktów karnych, wówczas, mimo uzyskania w sumie 71 pkt. i więcej, traci szansę na uzyskanie oceny wzorowej z zachowania w danym półroczu.
Jeżeli uczeń w ciągu semestru zgromadził więcej niż 10 punktów     karnych, wówczas, mimo uzyskania w sumie 51 do 70  pkt., traci szansę   na uzyskanie oceny bardzo dobrej z zachowania w danym półroczu.
c) Jeżeli uczeń popełni czyn lub czyny zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu, jego kolegów lub innych osób, zachowuje się rażąco nieetycznie lub uchybia czyjejś godności osobistej, wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić o tym Radę Pedagogiczną i ustala ocenę  uczniowi po uzyskaniu jej opinii. Ma prawo ustalić ocenę nieodpowiednią lub naganną.
11. Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania roczna (semestralna) jest ostateczna   z zastrzeżeniem pkt. II.12. i IV.
12. Jeżeli zachowania opisane w pkt. 10c będą miały miejsce po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ale przed końcem semestru (roku szkolnego) Rada Pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu może zmienić ocenę.