Rozmiar tekstu

  • A  A  A  

Kontakt

ul. Pocztowa 10
89-500 Tuchola
tel. 52 3342176
kom. 730820834
mail: sp3t@wp.pl

Regulamin szkoły

Część wstępna
Regulamin stanowi zbiór przepisów i zarządzeń dotyczący uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi.
Ustalono je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny organizacyjnej, a także po to, by zapewnić prawidłowe warunki do nauki podczas lekcji oraz odpoczynku w czasie przerw.
Ustalenia regulaminu
1. Uczniowie przychodzą na lekcje punktualnie: nie spóźniają się, ale też nie  przychodzą wcześniej niż 10 min. przed lekcją.
2.Wszyscy uczniowie mają obowiązek dbać o zachowanie ciszy w budynku w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Dlatego też uczniowie, którzy zaczynają lekcje później niż o 8.00 (np. druga zmiana) mogą pójść do klasy dopiero po dzwonku na przerwę. Jeżeli zjawią się w szkole wcześniej czekają w świetlicy lub na korytarzu na parterze, zachowując się idealnie cicho!
3 . Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły oraz korzystania z wszelkich przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz koleżanek i kolegów (np. noży, skobelków, proc, zapałek, zapalniczek, petard itp.) Zabrania się także rzucania śniegiem oraz polewania lub pryskania wodą i innymi płynami (perfumy, dezodoranty itp.).
4. Zabrania się stosowania wszelkiej przemocy wobec koleżanek i kolegów, bicia, kopania, popychania, poniżania, dokuczania, przezywania i innych działań uchybiających godności osobistej dziecka.
5. Zabrania się uczniom palenia papierosów i picia alkoholu na terenie szkoły i poza nią lub też stosowania środków odurzających, substancji zmieniających świadomość.
6. Wszystkie klasy obowiązuje następujący plan przerw:
- I przerwa 10 minut – to przerwa śniadaniowa dla I zmiany. VI przerwa – to przerwa podwieczorkowa dla drugiej zmiany klas I – III, wyjątkowo dla klas starszych.
Na tych przerwach wszyscy uczniowie zostają pod opieką nauczycieli w sali, w której mieli lekcje i obowiązkowo spożywają posiłek. W klasach IV-VI może się zdarzyć, że przerwa na posiłek w danym dniu wypadnie po raz drugi (np. gdy dzieci mają 7 lekcji). W tej sytuacji nauczyciel decyduje czy zostaje z dziećmi w klasie, czy też wychodzi z nimi na boisko, ale całą przerwę sprawuje nad nimi opiekę.
Po lekcji w-f klasy IV-VI spożywają posiłek w świetlicy pod opieką nauczyciela w-f.  Wszyscy do następnej klasy przechodzą po dzwonku kończącym przerwę.
- III, IV, V, VII przerwa. Podczas tych przerw uczniowie obowiązkowo wychodzą na boisko. Wcześniej zanoszą teczki do sali, w której będą mieli lekcje. Nauczyciel oczekuje na dzieci w sali, zamyka klasę i zanosi klucz do pokoju nauczycielskiego.
7. Wszyscy uczniowie wychodząc na boisko w chłodne dni zakładają obowiązkowo kurtki. W razie niepogody (bardzo zimno, wiatr, deszcz) wicedyrektor szkoły lub inna upoważniona osoba podejmuje decyzję o pozostaniu uczniów w klasie, w której mieli poprzednią lekcję (tak jak na II i VI przerwie). Uczniowie zachowują się spokojnie i kulturalnie, czas wolny przeznaczają na rozmowy i inne ciche zajęcia własne. Do innej sali przechodzą z chwilą, kiedy zabrzmi dzwonek na kolejną lekcję.
8. Uczniowie udający się na lekcje wychowania fizycznego w dni kiedy wychodzi się na boisko zostawiają torby przy sali gimnastycznej i udają się na przerwę. Do szatni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcje. Uczniowie udający się na zajęciach wychowania fizycznego na boisko – wychodzą bocznym wyjściem i zachowują się idealnie cicho.
9. Klasy I-III wychodzą podczas przerwy na boisko rekreacyjne, klasy IV – VI na boisko sportowe. W okresie zimy może być inaczej, o czym na bieżąco uczniowie będą informowani.
10. W budynku: klasy I – III poruszają się prawymi schodami (od strony sali nr 23), a klasy IV – VI lewymi schodami (od strony świetlicy).
11. W przerwach nie wolno wychodzić poza teren szkoły, chyba że uczeń ma pozwolenie rodziców. Pozwolenie takie należy oddać wychowawcy klasy.
12. Jeżeli uczeń z ważnych powodów musi pójść wcześniej do domu (np. z jednej lub dwóch lekcji), musi także mieć usprawiedliwienie od rodziców (pisemne lub telefoniczne). W innym wypadku nauczyciel nie ma prawa zwolnić ucznia.
13. W klasach i na korytarzach szkolnych nie wolno biegać i hałasować.
14. 0bowiązkiem każdego ucznia jest troska i dbałość o mienie szkolne. Celowe niszczenie sprzętu i pomieszczeń szkolnych jest przejawem wandalizmu i będzie surowo karane. Uczniowie nie ponoszą kary za zniszczenia dokonane nieumyślnie. Pokrywają jednak koszty naprawy lub wymiany (np. zbitej szyby).
15. Uczniowie dbają o porządek i estetyczny wystrój swoich klas. Na co dzień opiekę nad salą lekcyjną sprawują dyżurni klasowi. Swoje obowiązki dyżurni wykonują w trakcie lekcji.
16. W czasie pobytu w szkole i poza nią bezwzględnie wymaga się od uczniów kulturalnego zachowania się. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie „Szkolnej Umowy”.
17. W trakcie lekcji wszyscy uczniowie zachowują się kulturalnie, starają się pilnie uczyć i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dbają także o porządek na swojej ławce. Kurtki i płaszcze należy powiesić na wieszaku.
18. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie natychmiast udają się do domu, o ile nie są zapisani do świetlicy.
19. Do szkoły należy ubierać się schludnie, czysto, estetycznie i nie wyzywająco. Szczególnie ważna jest dbałość o higienę osobistą.
20.Na lekcję w-f uczniowie zakładają białą czystą koszulkę, spodenki, skarpety i obuwie wiązane.
21.Szkoła nie bierze odpowiedzialności za cenne rzeczy, które uczeń przynosi do szkoły (np. zegarek, telefon komórkowy, biżuterię, drogą odzież itp.) Tych rzeczy uczeń musi pilnować sam.
22. W placówce obowiązuje dla uczniów całkowity zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły i korzystania z nich na terenie szkoły.
W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, kiedy rodzice lub opiekunowie uznają, że kontakt z dzieckiem za pośrednictwem telefonu komórkowego jest dla nich niezbędny, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zgodę na posiadanie przez dziecko „komórki” w szkole. Dyrektor szkoły każdy wniosek rozpatrzy indywidualnie w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy uwzględniając następujące zasady:
- wniosek zawiera właściwe uzasadnienie,
- szkoła nie ma zastrzeżeń do zachowania ucznia,
- telefon komórkowy nie będzie miał aparatu fotograficznego,
- z telefonu komórkowego uczeń będzie mógł korzystać po skończonych lekcjach ( nie w przerwach i nie podczas lekcji).